Vize a cíle

K dosažení cíle musíte být vizionářem – musíte mít jasnou představu o směru, kterým se budete ubírat.

Vize mobility

V roce 2035 se obyvatelé a návštěvníci města Pardubice pohybují v kvalitním veřejném prostoru a udržitelné formy dopravy dominují v dělbě přepravní práce. Pardubická doprava je bezpečná a je aktivně řízená a organizována moderními systémy. Dopravní plánování se opírá o mezioborovou spolupráci a datovou základnu.

Vize popsaná výše je podkladem pro strategie, koncepce, územně plánovací dokumentace i konkrétní projekty. Udává směr vývoje města v oblasti dopravy i v dalších souvisejících sférách. Vize má nejen obecné, ale v souvislosti s Plánem mobility i praktické využití, protože všechny aktivity realizované v rámci projektu směřují k jejímu naplnění. Při návrhu vize mobility kladli autoři důraz na to, aby byla její forma prakticky uchopitelná a aby se odrážela ve strategických cílech, sestavených s odbornou veřejností.

Z pohledu podkladů je východiskem vize mobility Analytická část Plánu mobility a všechny související dopravní politiky a strategie rozvoje. Součástí provedené strategické analýzy byly:

   • Evropské dokumenty
   • Národní dokumenty ČR
   • Územní plánování
   • Oborové koncepce kraje
   • Strategie a politiky města
   • Oborové koncepce města

Z pohledu participace vstoupila do tvorby vize široká veřejnost prostřednictvím podnětů z analýzy, odborná veřejnost prostřednictvím workshopu a také pracovní i řídící skupina. Celý proces tvorby vize postupně prošel třemi fázemi úprav, než byla schválena.

Strategické cíle

Vize mobility stojí na 4 strategických pilířích, které jsou pro větší srozumitelnost rozvedeny do 13 specifických cílů. Strategické cíle pro pardubickou dopravu jsou tzv. common ground – to, na čem se odborníci s městem Pardubice shodli.

Mobilita a bezpečnost pro všechny

Město vytváří takové podmínky, při kterých mají všichni obyvatelé Pardubic možnost se po městě pohybovat svobodně a zároveň šetrně ke svému okolí a životnímu prostředí. Zvláštní pozornost je věnována skupinám osob, jako jsou děti, starší lidé a osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Mobilita je dostupná a bezpečná pro všechny, zejména pak pro nejzranitelnější skupiny obyvatel a návštěvníků města.

Udržitelná dělba přepravní práce

Udržitelný dopravní systém snižuje prostorovou a energetickou náročnost dopravy, emise látek znečišťujících ovzduší, hluk, zábor půdy a spotřebu dalších zdrojů. Prostorové struktury sídelních oblastí jsou rozvíjeny tak, aby nevznikala závislost na automobilu. Zvýšení efektivity dopravního systému je orientováno na větší využívání multimodálních řetězců cest.

Efektivní a hospodárné využívání zdrojů

Prostředky investované do realizace opatření mají vyhodnotitelné dopady. Jsou založené na koncepčních krocích a mezioborové spolupráci územního rozvoje a dopravního plánování. Prohlubuje se spolupráce mezi městem, okolními obcemi, krajem, státem a soukromým sektorem. Inovativní přístupy rozšiřují nejen stávající nabídku dopravního systému, ale také ji zefektivňují, a to zejména v oblasti organizace dopravy v klidu.

Doprava šetrná k veřejnému prostoru, lidem
i životnímu prostředí

Doprava šetrná k životnímu prostředí upřednostňuje podporu udržitelných forem dopravy a ústup od fosilních paliv. Nedochází k dalšímu záboru zeleně a je více dbáno na hospodaření s dešťovou vodou s cílem propojení a podpory šedo-zeleno-modré infrastruktury. O krocích v oblasti dopravy, směřujících ke zlepšení kvality veřejného prostoru a životního prostředí, jsou informováni jak obyvatelé města, tak i návštěvníci.

Specifické cíle

Stanovili jsme celkem 13 specifických cílů, ke kterým by měla pardubická doprava do roku 2035 směřovat. Pokud budou tyto cíle do roku 2035 dosaženy, dojde k naplnění vize mobility. Specifické cíle byly navrženy tak, aby byly měřitelné pomocí indikátorů výkonnosti. Díky tomu budeme mít přehled o tom, nakolik jsou cíle v průběhu času naplňovány. Spoluprací s odbornou veřejností bylo vybráno 6 specifických cílů, tzv. prioritních os rozvoje, které jsou z pohledu nadcházejícího vývoje pardubické dopravy stěžejní (vyznačeny tučně).

Snížení množství bariér a zvýšení prostupnosti pro udržitelné druhy dopravy a IZS

Zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení závažnosti následků dopravních nehod

Dopravní zklidnění města

Zvýšení podílu udržitelných druhů dopravy na dělbě přepravní práce

Zvýšení multimodality, integrace a kvality VHD

Snížení prostorových nároků dopravy

Optimalizace zásobování města

Zvýšení efektivity plánování a rozvoje dopravní infrastruktury, mezioborové spolupráce

Zvýšení využívání inovací a moderních technologií

Zlepšení organizace a řízení s důrazem na preferenci VHD

Zvýšení kvality veřejného prostoru, posílení nedopravních funkcí veřejných prostranství

Snížení dopadu VHD na životní prostředí a rozvoj čisté mobility

Zlepšení životního prostředí a ekologické osvěty

Indikátory výkonnosti

Indikátory výkonnosti jsou nástroj, který umožňuje sledovat posun v oblasti udržitelné mobility. Pro 13 specifických cílů (resp. 4 strategické cíle) bylo definováno celkem 26 indikátorů výkonnosti. Indikátory byly navrženy tak, aby byly specifické, měřitelné a z pohledu vývoje jejich trendu dosažitelné a realistické. Tabulka obsahuje popis indikátorů a očekávaný trend jejich vývoje.

Indikátory výkonnosti Trend indikátoru
1. Počet vyhovujících přechodů, přejezdů a míst pro přecházení ↑↑ nárůst
2. Počet bezbariérových zastávek ↑↑ nárůst
3. Počet nových lávek/podchodů/přemostění ↑↑ nárůst
4. Počet dopravních nehod ↓↓ pokles
5. Délka zklidněných oblastí v km ↑↑ nárůst
6. Množství cyklistických tras v hlavním dopravním prostoru oddělených od IAD v km ↑↑ nárůst
7. Množství chodníků/pěších tras v přidruženém dopravním prostoru oddělených od cyklistické dopravy v km ↑↑ nárůst
8. Počet přepravených osob v MHD ↑↑ nárůst
9. Počet cyklistů na sčítaných úsecích ↑↑ nárůst
10. Počet motorových vozidel na vybraných křiovatkách v centru města ↓↓ pokles
11. Podíl udržitelných druhů dopravy na dělbě přepravní práce ↑↑ nárůst
12. Počet vozidel v systému P+R ↑↑ nárůst
13. Počet přepravených osob ve VHD ↑↑ nárůst
14. Podíl odjezdů ze zastávky MHD se zpožděním větším než 3 minuty ↓↓ pokles
15. Počet parkovacích stání ve veřejném prostoru na území ZPS ↓↓ pokles
16. Počet lokalit s dostupností zastávky MHD nad 8 minut běžné chůze ↓↓ pokles
17. Počet křižovatek s preferenčním systémem pro VHD ↑↑ nárůst
18. Počet úseků s preferenčním systémem pro VHD ↑↑ nárůst
19. Počet inteligentních zastávek ↑↑ nárůst
20. Množství tranzitní dopravy ve voz./den v urbanizovaném území města ↓↓ pokles
21. Počet registrovaných vozidel na alternativní paliva ↑↑ nárůst
22. Počet nákladních vozidel na vybraných křiovatkách v centru města ↓↓ pokles
23. Množství hluku a emisí ze silniční dopravy ve vybraných křižovatkách ve voz./den ↓↓ pokles
24. Počet vozidel MHD na ekologický pohon ↑↑ nárůst
25. Počet akcí k podpoře udržitelné mobility ↑↑ nárůst
26. Délka obnovených a založených stromořadí v km ↑↑ nárůst

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice