Opatření

Navržená opatření jsou konkrétní kroky, které povedou k naplnění vize mobility.

Koncepce rozvoje Pardubické dopravy

Na základě zjištění z Analytické části a modelu dopravy budoucího stavu vznikla v rámci návrhové části koncepce rozvoje Pardubické dopravy. Výsledkem je návrh opatření, která povedou k naplnění vize mobility a ke změně dopravního chování směrem k udržitelným druhům dopravy.

Navržená opatření

Jednotlivá opatření, s jejichž realizací se počítá do roku 2035, jsou rozdělena podle oblastí dopravy, pro které přinášejí největší efekt. Každé z navržených opatření má však přesah do ostatních oblastí dopravy. Cílem je proto dosažení jejich synergického efektu, který umožní změnu celkové dělby přepravní práce.

Veřejná hromadná doprava

VHD patří mezi udržitelné dopravní systémy, vyžadující trvalou finanční, organizační i informačně-mediální podporu. Kvalitní veřejná hromadná doprava nabízí možnosti pozitivně ovlivnit dělbu přepravní práce a mobilitu osob směrem k udržitelné dopravě. Především kvalita se zásadně promítá do rozhodování o volbě druhu dopravy. S ohledem na územní a urbanistické podmínky je zvyšování kvality zásadní pro další rozvoj.

Pro dostupnost a konkurenceschopnost VHD je také zásadní její úzké propojení s aktivní (pěší a cyklistickou) mobilitou, která nezbytně slouží pro překonání první a poslední „míle“. Na zastávky a stanice musí navazovat bezpečné a bezbariérové trasy pro pěší a cyklistickou dopravu a klíčové stanice a zastávky je nezbytné vybavit infrastrukturou pro bezpečné odložení jízdního kola. Je třeba se také zaměřit na podmínky pro cestování osob se specifickými potřebami nebo s jízdním kolem.

Název shluku opatření Popis shluku opatření Záměr / stavby
Opatření dle rozpočtu města Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. Rekonstrukce zálivů MHD; rekonstrukce zastávek: Jahnova (2x)
Modernizace zastávek VHD/MHD Účelem opatření je pokračovat v odstraňování bariérových zastávek na území Pardubic, včetně zvyšování kvality jejich vybavení. Při modernizacích zastávek by měla být prověřována i případná změna stavebního uspořádání směrem k preferenci VHD prostřednictvím stavebního uspořádání zastávky. Při modernizaci se rovněž předpokládá zavádění adaptačních opatření MZI a dalšího vybavení dle Městských stavebních standardů a inovací v podobě smart technologií. Úprava nevyhovujících zastávek: 35 zastávek; vybavení zastávek smart technologiemi: 7 lokalit; vybavení zastávek opatřeními MZI
Modernizace vozového parku MHD a provozní soustavy Pokračování modernizace vozového parku má za cíl zajistit nejen plnou bezbariérovost vozidel, ale také vybavení vozů prostředky ke zvýšení komfortu při cestování. Modernizace vozového parku se dále týká pohonných jednotek vozidel, díky kterým bude možné obsluhovat území města s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. Opatření rovněž uvažuje se zvýšením efektivity provozu elektrické trakce a s vybudováním dalšího nezbytného zázemí. V neposlední řadě se jedná o modernizaci areálu vozovny dopravního podniku s cílem zajistit lepší údržbu a životnost vozidel MHD. Modernizace vozového parku: 51 autobusů; dobíjení pro elektrobusy: Terminál Jih; modernizace systému napájení; modernizace trolejových armatur; modernizace areálu vozovny DPMP
Zlepšení obslužnosti území MHD, úpravy organizace provozu Urbanistický rozvoj města musí doprovázet opatření zajišťující obsluhu území MHD, jedná se o infrastrukturní rozvoj, včetně nových zastávek a úpravy organizace provozu. Opatření přispívají k celkovému zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb s cílem nabídnout MHD širšími spektru cestujících se specifickými podmínkami pro přepravu. Vybudování zastávek: Terminál Jih (2x); Hůrka (2x); Staré Čívice průmyslová zóna (2x); Cihelna (2x); S. K. Neumanna (2x); Polabiny (4x); obsluha nových oblastí - rozvoj trolejbusové trakce do ulic Svobody, Pod Břízkami, S. K. Neumanna, Anenská, Karla IV. , Kpt. Jaroše, Pražská, Průmyslová; Studentská (ve výstavbě), Kunětická, Stromová; rozvoj MHD do oblastí Hůrka, Staré Čívice, S. K. Neumanna, ulice Lonkova, ulice K Vápence; sjednocení služby Senior taxi se službou DPMP
Modernizace železnice, zlepšení obslužnosti území ŽOD Opatření obsahuje probíhající modernizaci železniční stanice Pardubice hlavní nádraží a modernizaci trati Hradec Králové-Chrudim zdvoukolejněním úseku Pardubice-Rosice nad Labem-Stéblová, včetně modernizace železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem a železniční zastávky Pardubice-Semtín. Zlepšení obslužnosti území bude dosaženo přemístěním železniční zastávky Pardubice-Opočínek blíže průmyslové zóně Staré Čívice. Uvažováno je rovněž s nově realizovanou železniční zastávkou Pardubice-centrum a předpokládá se také modernizace železniční zastávky Pardubice-Pardubičky doplněním bezbariérového přístupu. Rozvojovým záměrem je přeložka železniční trati 238 Pardubice-Chrudim s novou zastávkou Nemošice průmyslová zóna. Modernizace trati Hradec Králové – Chrudim; stavba Medlešické (Ostřešanské) spojky; vybudování zastávek: žst. Nemošice – průmyslová zóna; modernizace zastávek: Pardubice hl. n.; Pardubice – Semtín; Pardubice – Rosice nad Labem; Pardubice - Pardubičky; přesun zastávky: Pardubice-Opočínek
Rozvoj systému integrované dopravy, podpora multimodality Cílené organizování VHD v rámci integrované dopravy a přestupních multimodálních uzlů, a to jak na území města, tak i regionu vychází z motivace snížení využívání IAD pro každodenní cesty, případně alespoň zkrácení těchto cest. Veřejná hromadná doprava, resp. systém integrované dopravy, nabízí možnosti pozitivně ovlivnit dělbu přepravní práce a mobilitu osob směrem k udržitelné dopravě. Potřebnost funkčního a komplexního systému je zřejmá z celkového objemu pravidelné denní vnější cílové a zdrojové dopravy. Zapojení MHD Pardubice do IREDO; realizace multimodálního terminálu: Terminál B, Terminál Jih, Terminál Univerzita; realizace přestupního uzlu: Semtín, Pardubice nad Labem, Černá za Bory, Nemošice PZ, Pardubičky

Pěší doprava

Pěší doprava představuje a bude i nadále představovat rozhodující segment mobility obyvatel a návštěvníků města Pardubice a navazujícího území. Kvalita, prostupnost, bezpečnost a bezbariérovost pěší infrastruktury je důležitým faktorem kvality života, protože pěší doprava je spjata prakticky s jakoukoliv mobilitou. Zahajuje a končí cestu automobilové, hromadné i cyklistické dopravy.

Systémové řešení pěší dopravy je zaměřeno na ochranu a dotváření rozhodných veřejných prostranství jako jsou např. pěší zóny, rozsáhlé pěší promenády, významné pěší trasy a parkové plochy s motivací zvyšovat jejich kvalitu a atraktivitu a zlepšovat celkovou úroveň životního prostředí města. Při plánování je třeba zohlednit nutnost zavádění adaptačních opatření na eliminaci tepelných ostrovů města a celkové zvýšení kvality pobytovosti ve veřejném prostoru.

Název shluku opatření Popis shluku opatření Záměr / stavby
Opatření dle rozpočtu města Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. Odstraňování bariér na komunikacích; Osvětlení přechodů pro chodce
Zpracování Generelu bezbariérové dopravy zahrnujícího řešení přístupů do objektů Účelem opatření je zpracování koncepčního dokumentu, který do sjednotí městské standardy a přístupy k řešení bezbariérového pohybu všech skupin handicapovaných občanů. Součástí dokumentu budou hodnocení a náměty řešení přístupů do objektů a budov, případně také bezbariérová doprava na bázi senior taxi. Koncepce bude také obsahovat multioborová řešení s uplatněním adaptačních opatření s cílem zvýšení kvality veřejného prostranství a celkové pobytovosti v území s možným uplatnění MZI. Koncepční dokument
Dopravní zklidnění historického centra a rezidentních oblastí, rozšiřování pěších a obytných zón Cílem zavádění zklidněných oblastí je především zvýšení bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků dopravy a přerozdělení dopravního prostoru směrem ke zvýšení kvality pobytových funkcí. Dopravně zklidněné oblasti by měly v co největší míře umožňovat pohyb cyklistů a dalších prostředků mikromobility. Důležitou součástí jsou pak jednotné principy a harmonizace opatření dopravního zklidnění, včetně dopravního značení. Pěší zóny: cca 0,5 km (centrum města)
Rekonstrukce a doplnění přechodů pro chodce/míst pro přecházení Opatření cílí na zvýšení bezpečnosti provozu a prostupnosti území pro pěší dopravu odstraněním závad a doplnění přechodů pro chodce a míst pro přecházení na síti hlavních pěších tras. Vybavení přechodů a míst pro přecházení musí splňovat požadavky pro přístup všem skupinám handicapovaných občanů. Přestavba nevyhovujících: 272 přechodů/míst pro přecházení; doplnění: 218 přechodů/míst pro přecházení
Rekonstrukce nevyhovující infrastruktury pro pěší a doplnění nové Obsahem opatření je odstranění závad a rizik na infrastruktuře pro pěší, resp. síti hlavních pěších tras, s cílem dosažení její maximálně možné bezpečnosti a bezbariérovosti. Záměrem je rovněž doplnění hlavních pěších tras pěší dopravy s motivací zlepšení prostupnosti území, cílem je ucelenost hlavních pěších tras pro spojení rozhodujících zdrojů a cílů cest. Rekonstrukce nevyhovujících: 2,61 km pěších tras; doplnění: 17,39 km pěších tras
Stavba nových lávek a přemostění Obsahem opatření je doplnění hlavních pěších tras (vč. tras cyklistické dopravy) s cílem zlepšit prostupnost území přemostěním přírodních a umělých bariér. Stavba lávky: Poseidon (Závodu Míru); vedle mostu kpt. Bartoše

Cyklistická doprava

Jedná se o flexibilní druh dopravy s minimálním záborem prostoru a nízkými ekonomickými nároky. Její další technologický rozvoj prostřednictvím elektrifikace navíc umožňuje široký okruh uplatnění u všech skupin obyvatel. Současně ale otevírá další otázky, zejména v podobě bezpečnosti provozu.

Hlavními okruhy rozvoje jsou harmonizace a celistvost sítě, včetně řešení dopravních uzlů, nevyhovujících úseků společných stezek pro chodce a cyklisty a obecná bezpečnost cyklistů.  Neméně důležité je zlepšování prostupnosti území vytvářením nových tras a oblastí se zklidněním dopravy a rozvoj multimodality s vazbou na VHD/MHD. Neopomenutelnou součástí navržených opatření je pak doprovodná cyklistická infrastruktura (osvětlení, parkování, odpočívky, servisní místa a další). Doplňujícím segmentem je sdílení jízdních kol (bikesharing).

Název shluku opatření Popis shluku opatření Záměr / stavby
Opatření dle rozpočtu města Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. Cyklostojany
Aktualizace Generelu cyklistické dopravy Obsahem opatření je aktualizace Generelu cyklistické dopravy, koncepčního dokumentu, který sjednotí přístupy k jednotlivým kategoriím cyklistické infrastruktury. Standardy řešení musí rovněž obsahovat doprovodnou cyklistickou infrastrukturu, včetně osvětlení. Koncepční dokument
Přestavba a harmonizace úseků se společným provozem pěších a cyklistů Obsahem opatření je odstranění závad a rizik na společné infrastruktuře pro chodce a cyklisty s cílem dosažení maximálně možné bezpečnosti pěší dopravy. Rekonstrukce nevyhovujících společných úseků: cca 16 km tras
Rozvoj sítě cyklistických tras, napojení na dálkové trasy Obsahově se jedná o doplnění nové infrastruktury cyklistické dopravy pro denní i rekreační využívání. Patří zde trasy v rozvojových urbanistických oblastech a trasy jako doprovodná infrastruktura k rozvoji silniční sítě. Společně s uvedeným musí probíhat doplňování cyklistických tras na stávající infrastruktuře v rámci rozvoje dopravně zklidněných oblastí formou dopravně organizačních a integračních opatření, což přispěje k dalšímu zlepšení prostupnosti území a rovněž doplňování cyklistických tras v rámci budoucího rozvoje ZÁKOS. Doplnění úseků: cca 19 km tras
Stavba nových lávek a přemostění Obsahem opatření je doplnění tras cyklistické dopravy společně s hlavními pěšími trasami výstavbou nových přemostění přírodních a umělých bariér s cílem zlepšení prostupnosti území. V případě tras, které jsou společné s hlavními pěšími trasami, se jedná o dělené stezky pro chodce a cyklisty, u turistických a rekreačních tras o společné stezky pro chodce a cyklisty. Stavba lávky: přes slepé rameno Labe v Rosicích; mezi koupalištěm Cihelna a parkem Na Špici; lávka přes silnici I/37 mezi sídlištěm Dukla a areálem Pardubického závodiště
Oddělení cyklistické dopravy od silniční motorové dopravy Opatření obsahuje zvýšení kvality infrastruktury oddělením cyklistické dopravy od silniční motorové dopravy, což výrazně přispěje k její bezpečnosti. Nezbytná je harmonizace s opatřením řešící oddělení cyklistické dopravy a pěší dopravy a opatřením zabývajícím se vyhrazenými jízdními pruhy pro vozidla VHD, které mohou využívat také cyklisté. Segregační opatření: cca 42 km tras
Multimodalita, rozvoj systému B+R, bikesharing Cílený rozvoj systému B+R (bike & ride) podporuje zvýšený zájem o multimodalitu v rámci udržitelných druhů dopravy. Na území města, pro podporu vnější zdrojové dopravy, je rozhodujícím multimodálním uzlem prostor přednádraží železniční stanice Pardubice hlavní nádraží s novou nabídkou v lokalitě Terminálu Jih. Rozvoj systému B+R se předpokládá také v dalších železničních stanicích. Realizace systému B+R: žst. Pardubice hl.n.; Terminál Jih; žst. Pardubice-Rosice nad Labem; Terminál Univerzita; žst. Pardubice-Rosice nad Labem; žst. Pardubice-centrum; žst. Pardubice-Pardubičky; žst. Nemošice PZ; žst. Pardubice-svítkov; žst. Pardubice-Semtín; žst. Pardubice-Černá za Bory

Automobilová doprava

Systémové řešení automobilové dopravy je přednostně zaměřeno na doplnění základního komunikačního systému (ZÁKOS) v řešeném území o severovýchodní obchvat I/36 a jihovýchodní obchvat I/2 s cílem snížit tranzitní, zejména nákladní, dopravu v zastavěném/obytném území a v oblasti širšího centra města Pardubic. Infrastrukturní rozvoj komunikační sítě je doprovázen redukcí nabídky ve formě dopravního zklidňování komunikací nebo snižování kapacity úseků, například vyhrazením jízdních pruhů pro určitý druh vozidel (VHD, IZS…) v ulicích Hradecká, Sukova třída, Masarykovo náměstí, náměstí Republiky, Karla IV. či S. K. Neumanna.

Neméně důležitou součástí je zvyšování bezpečnosti v souvislosti s pěší a cyklistickou dopravou na komunikacích ZÁKOS. Pro ochranu okolních ploch před zatížením z dopravy a pro začlenění ploch do zástavby, musí být ZÁKOS v dostatečné míře doplněn ochrannou a izolační zelení v souladu s koncepcí MZI.

Název shluku opatření Popis shluku opatření Záměr / stavby
Přeložka silnice I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina (severovýchodní obchvat) Doplněním ZÁKOS o přeložku silnice I/36 mimo zastavěné území dojde k odvedení části zbytné tranzitní dopravy, především nákladní, z urbanizovaného obytného území města. Přínosem bude snížení dopravního zatížení na území širšího centra města s možností využití uvolněné kapacity k upřednostnění vozidel VHD a IZS. Severovýchodní obchvat: 4pruhová komunikace; stavba okružní křižovatky Poděbradská-I/36; přestavba na okružní křižovatku Bohdanečská-Trnovská; úprava okružní křižovatky Hůrka-Na Drážce
Dopravní redukce úseků komunikací - upřednostnění vozidel VHD a IZS Díky realizaci přeložek silnic I/2 (jihovýchodní obchvat) a I/36 (severovýchodní obchvat) dochází ke snížení dopravního zatížení na komunikacích v širším území centra města. Uvolněný prostor se využívá k vyhrazeným pruhům pro vozidla VHD a IZS, případně i k provozu cyklistů. Dopravní redukce úseků komunikací (na 2 jízdní pruhy): Hradecká; Sukova třída; Masarykovo náměstí; náměstí Republiky; S. K. Neumanna; Karla IV.; Anenská
Přeložka silnice I/2 Dražkovice-ulice Průmyslová (jihovýchodní obchvat) Předmětná stavba propojuje silnici I/37 v prostoru MÚK Dražkovice s ulicí Průmyslová v oblasti Pardubičky. Hlavním přínosem jihovýchodního obchvatu je kompletace vnějšího segmentu okruhu Pardubic. Dalším přínosem je dostupnost průmyslové oblasti Pardubičky mimo zastavěná území města Pardubice a napojení na nadřazenou komunikační síť v podobě průtahu silnice I/37. Součástí jihovýchodního obchvatu je záměr na realizaci nového úseku I/2 Pardubičky-Sezemice obchvatem Staročernska a homogenizací silnic III/2983 a II/355. Jihovýchodní obchvat: 2pruhová komunikace; úprava okružní křižovatky Chrudimská-II/324; stavba okružní křižovatky Nemošická-I/36; stavba komunikace do ul. S. K. Neumanna a okružní křižovatky s I/2; stavba okružní křižovatky Kyjevská-I/2; stavba okružní křižovatky Průmyslová-I/2; obchvat Staročernska: 2pruhová komunikace; úprava okružní křižovatky Průmyslová-K Silu; stavba okružní křižovatky Staročernsko
Doplnění sjízdné rampy na silnici I/37 v MÚK Rosice Sjízdná rampa v MÚK Rosice zlepšuje obsluhu území a zvyšuje dostupnost a využitelnost kapacitní průtahové silnice I/37. Nahrazuje zhruba 700 m dlouhé připojení kolem železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem. Sjízdná rampa: 2pruhová komunikace; úprava křižovatky Generála Svobody-Legionářská
Dopravní napojení Nemocnice Pardubického kraje a areálu Tesla Výstavbou nového MÚK Kyjevská (se stávající silnicí I/36 v ulici Kpt. Jaroše) dochází k výraznému zlepšení dostupnosti krajské nemocnice Pardubice a nově urbanizovaného prostoru bývalé Tesly v ulici Kyjevská. Prostřednictvím nové křižovatky je území dopravně napojené na komunikace ZÁKOS bez nutnosti projíždět širším územím centra města. Komunikační propojení: stavba MÚK Kyjevská (kpt. Jaroše); stavba komunikace do areálu nemocnice; stavba průsečné křižovatky MUDr. Ducháčkové-Kyjevská (SSZ); rekonstrukce nadjezdu Kyjevská
Přestavba křižovatky Na Drážce-Dašická-Kpt. Jaroše Přestavba křižovatky Na Drážce-Dašická-Kpt. Jaroše je primárně zaměřena na zvýšení bezpečnosti. Křižovatka je v současnosti řízená SSZ a patří mezi nejvíce rizikové a nebezpečné křižovatky na území města. Přestavba křižovatky

Doprava v klidu (statická doprava)

Doprava v klidu je nedílnou a důležitou součástí plánování dopravy s významnou prostorovou náročností a má nezastupitelnou roli při souhrnném řešení mobility. Jako služba nabídkového charakteru vyžaduje komplexní organizovanost a systémové přístupy, včetně řízení a financování. Organizování dopravy v klidu (regulace parkování) musí být chápáno jako přiřazení vhodné parkovací kapacity veřejného prostoru mezi jednotlivé uživatelské skupiny zákazníků. 

Opatření se orientují na vyšší podporu rezidentního parkování a moderních forem záchytných parkovišť. V urbanizovaném území se soustředíme na zkapacitňování stávajících parkovišť namísto zabírání zbývající zeleně. Nezbytnou součástí řešení dopravy v klidu je systém navádění osobních vozidel na kapacitní parkovací plochy krátkodobého i dlouhodobého parkování.

Název shluku opatření Popis shluku opatření Záměr / stavby
Tvorba celoměstské koncepce dopravy v klidu Jedná se o dokument strategického plánování obsahující formu institucionalizace a managementu organizování a plánování dopravy v klidu na celém území města s rámcovým průmětem do regionu. Definuje harmonogram naplňování koncepce, finanční, technická a provozní zajištění, kontrolní mechanismy v rámci platné legislativy. Koncepce obsahuje rovněž informační systém dopravy v klidu, který je součástí řešení komplexního naváděcího a informačního systému dopravy města. Koncepční dokument
Budování nabídky záchytných parkovišť v systému P+G v rámci území ZPS Opatření obsahuje bilanční analýzu, realizaci nabídky a technické zajištění systému záchytných parkovišť na okraji území ZPS s cílem zabezpečení poptávky uživatelské skupiny zaměstnanec a dlouhodobý návštěvník. Předpokládají se kapacitní parkovací plochy nebo parkovací domy s využitím inteligentního parkovacího, naváděcího a informačního systému. Parkoviště P+G: U Stadionu-nábřeží Václava Havla; Štefánikova-17. listopadu; Arnošta z Pardubic; Mezi Mosty
Realizace, rozšíření oblastí R/A na území ZPS, vytvoření tzv. nárazníkové oblasti Obsahem je příprava a realizace/rozšíření rezidentních oblastí/ulic na území ZPS. Ve své podstatě se jedná o revizi krátkodobého parkování v rámci ZPS směrem k vyšší podpoře rezidentního odstavování vozidel a současně o dopravní zklidnění těchto oblastí. S opatřením souvisí vymezení kapacitních parkovacích ploch pro uživatelskou skupinu krátkodobý návštěvník s využitím inteligentního parkovacího, naváděcího a informačního systému, přičemž se upřednostňuje koncentrace nabídky před její fragmentací. V atraktivních lokalitách je zachován kombinovaný systém. Rozhodující nabídka: odstavování na komunikacích; zbytek nabídky ve veřejných a soukromých parkovacích objektech: Karla IV.; Štefánikova; Arnošta z Pardubic; Mezi Mosty; U Stadionu; nárazníková pásma: Bílé předměstí, Polabiny, Zelené předměstí
Zóny zákazu stání, regulace dopravy v klidu, doplnění nabídky v lokalitách bydlení, řešení odstavování nákladních vozidel do 3,5 t Opatření obsahuje bilanční analýzu, vymezení zón zákazu stání, regulaci dopravy v klidu a doplnění nabídky, včetně technického a organizačního zajištění řešení rezidentního odstavování vozidel. Předpokládá se zapojení/podpora soukromého/družstevního sektoru. Rozhodujícím cílem je postupná eliminace stání vozidel v rozporu s legislativou, což zajistí dopravní dostupnosti území vozidly IZS a zefektivnění poptávky směrem k vyššímu využívání garážových objektů. Realizace nové nabídky v podobě rezidentních parkovacích domů využívá stávající parkovací plochy, uplatňují zabezpečené stávající odstavné plochy. Na okraji lokalit bydlení je řešeno odstavování lehkých nákladních vozidel do 3,5 tuny. Zabezpečené rezidentní parkovací domy na stávajících parkovacích plochách: Erno Košťála, Lidmily Malé, Na Dážce/Věry Junkové, Dašická, K Rozvodně, Grusova; regulace dopravy v klidu: Dubina, Drážka, Višňovka, Stavařov, Pardubice-Sever, Polabiny
Revize parkování v lokalitě nemocnice Pardubice Revize parkování v lokalitě nemocnice Pardubice primárně představuje doplnění nabídky parkovacích stání výstavbou parkovacího domu pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků nemocnice v místě stávající parkovací plochy v ulici Kyjevská v severozápadní části areálu. Součástí revize je změna organizace dopravy v klidu, resp. změna způsobu dopravního zklidnění v sousedící lokalitě rodinného bydlení. Parkovací dům: Kyjevská; další nabídka: vyznačená stání
Systém K+R, podpora systému car-sharing Budování parkovacích stání systému K+R se uplatňuje zejména v multimodálních přestupních uzlech. Systémem lze také řešit dopravní obsluhu školních a zdravotnických zařízení (v souvislosti se školními plány mobility), případně i administrativních objektů. Problematiku parkování a odstavování vozidel lze podpořit systémem spoluvlastnictví a sdílením osobního vozu, tzv. car-sharingem. Přestože systém sdílení osobních vozidel bude ve výhledovém období pokrývat pouze velmi omezený okruh mobility je podpora ze strany města užitečná a spočívá v poskytnutí oprávnění k parkovaní a odstavování vozidel nebo ve vymezení (např. bezplatných) stání v regulovaných oblastech. Oprávnění k parkování nebo vymezení stání CarSharing: rezidentní oblasti; centrum města; další atraktivní lokality; vymezení K+R v rámci lokalit: žst. Pardubice hl.n.; terminál B; žst. Pardubice-Rosice nad Labem, Nemošice PZ
Realizace systému P+R – kompletace inteligentního systému organizování a řízení dopravy v klidu Jedná se o dotvoření parkovacího systému na území města pro uživatelskou skupinu zaměstnanec a dlouhodobý návštěvník s vazbou na VHD/MHD. Nezbytnou podmínkou je efektivní regulace ZPS, včetně navazujících oblastí a obytných lokalit, dále existence inteligentního parkovacího, naváděcího a informačního systému. Parkoviště P+R: Globus Poděbradská; Terminál Jih; žst. Pardubice-Rosice nad Labem; S. K. Neumanna; areál Hůrka

Organizace a řízení dopravy

Návrhy se zabývají třemi oblastmi problematiky organizace a řízení dopravy. Předně se jedná o stanovení úseků a vymezení oblastí dopravního zklidnění s cílem zvýšení bezpečnosti a vytvoření vhodnějších podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu. Druhou oblastí je organizování nákladní dopravy stanovením tras s motivací snížit negativní vlivy dopravy na kvalitu života a životního prostředí. Poslední řešenou problematikou je řízení provozu se zaměřením na využívání moderních technologií a telematických systémů směrem k efektivnosti a účinnosti s cílem zvýšit plynulost provozu a upřednostnit vozidla VHD a IZS.

Související opatření se zaměřují zejména na management mobility a doplňující segmenty organizování dopravy.

Název shluku opatření Popis shluku opatření Záměr / stavby
Opatření dle rozpočtu města Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. Rozvoj vybraných ploch zeleně; Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova; Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení
Revize a rozvoj oblastí dopravního zklidnění, organizace parkování u školských zařízení Motivací opatření je celkové zvýšení bezpečnosti, zejména ve vztahu k pěší a cyklistické dopravě, dále snížení negativních dopadů na kvalitu života a životního prostředí. Důležitou součástí jsou pak jednotné principy a harmonizace opatření dopravního zklidnění, včetně dopravního značení. Obytná zóna: sídliště Dukla, Jesničánky, Staré Čívice, Svítkov, Polabiny IV, Rosice, Staročernsko, Doubravice; zóna 40: Sukova třída; Karla IV., Anenská; Jahnova, Bubeníkova, Dašická; Sakařova; S. K. Neumanna, Pod Břízkami; Blahoutova, Bartoňova, Dubinská; zóna 30: Rosice; Trnová; Polabiny; Cihelna; Zelené Předměstí; Staré Město; Bílé Předměstí; sídliště Drážka; sídliště Dubina; Studánka; Pardubičky; Černá za Bory; Staré Čívice; Popkovice; Svítkov; sídliště Dukla; Zelené Předměstí; Višňovka; Jesničánky Doubravice
Realizace projektu Inteligentní řízení dopravy, vazba na podporu MHD Probíhající realizace projektu Systém inteligentního řízení dopravy obsahuje modernizaci světelného signalizačního zařízení (SSZ) na křižovatkách v dynamickém režimu a vhodné koordinace, zřízení dopravně řídicího a informačního centra (dopravní ústředny), které za pomocí informací umožní optimalizovat signální plány a v reálném čase reagovat na vzniklé dopravní situace. Nedílnou součástí je využívání telematických systémů se zaměřením na sběr, přenos a sdílení dopravních informací pro optimalizační procesy řízení dopravy v reálném čase. Systém inteligentního řízení dopravy v křižovatkách řízených SSZ; dopravní ústředna
Revize organizace a regulace nákladní dopravy v souvislosti s doplněním komunikací ZÁKOS Rozhodujícím pro řešení silniční nákladní dopravy je maximální využití potenciálu doplněných komunikačních staveb v rámci ZÁKOS, s cílem upravit trasy nákladní dopravy tak, aby v co největší míře neprocházely zastavěným obytným územím nebo centrální oblastí města. Takovéto řešení zvýší bezpečnost a napomůže ke snížení negativních vlivů dopravy na kvalitu života a životní prostředí. Úprava SDZ; úprava VDZ
Realizace projektu Jednotný systém řízení parkování a efektivní využití volných parkovacích kapacit Probíhající realizace „Systému inteligentního parkování“ se nachází v ověřovací fázi funkčnosti. Systém má přispět k většímu komfortu řidičů při hledání volných parkovacích míst i odlehčení dopravy v centru Pardubic. Je nezbytné, aby výsledná podoba byla součástí celoměstské koncepce organizování dopravy v klidu. Z hlediska telematické problematiky, resp. pro dosažení cílů a naplnění očekávání a přínosů je důležité, aby řešení konkrétních projektů technologického vybavení parkovacích kapacit vycházelo z jednotného návrhu architektury parkovacího systému a popisu jeho funkcí, podle kterých bude parkovací systém města rozvíjen. Jednotný systém řízení parkování a efektivní využití volných parkovacích kapacit
Naváděcí a informační systém města Cílem opatření je řešení komplexního naváděcího a informačního systému dopravy na území města. Systém by měl vycházet z konceptu Smart City, obsahující a poskytující v on-line prostředí (aplikace a web) souhrnné informace o volných parkovacích kapacitách, spojích a vozidlech MHD, uzavírkách a omezeních, dopravní dostupnosti vybraných lokalit, dostupných systémech sdílené dopravy, bezbariérových a cyklistických trasách, systém by měl rovněž umožnit související platební operace. Motivací je větší využívání udržitelných druhů dopravy a systémů multimodality. Dopravní informační systém
Koordinátor městské mobility Přijetím Plánu mobility se město Pardubice zavazuje k plnění, resp. implementaci navržených opatření, následného monitoringu a prostřednictvím indikátorů hodnocení stanovených cílů. Opatření představuje vytvoření kompetentního a respektovaného koncepčního pracoviště pro zavádění opatření Plánu mobility a jeho koordinaci s dalšími obory a projekty zabývajícími rozvojem městské mobility. Koordinátor městské mobility
Ekologická osvěta a akce na podporu využívání udržitelných forem dopravy Opatření se zaměřuje na posílení povědomí o vlivu dopravy na životní prostředí a možnostech adaptace a mitigace (zmírňování) negativních vlivů dopravy při výběru dopravního prostředku. Cílem je především dlouhodobé posílení marketingového image všech udržitelných forem dopravy aktivnějším informováním a propagací nabízených možností přepravy a multimodality. Marketingová kampaň
Firemní a školní plány mobility Nástroj určený především významným zaměstnavatelům ve městě a regionu s cílem jejich zapojení do procesu změny způsobu každodenní přepravy tak, aby vedly ke snížení „závislosti“ na automobilové dopravě. Firemní plány se zaměřují na dostupnost a obsluhu území podniku s cílem řešit rozhodující dopravně provozní problémy, nedostatky a závady, např. změnou organizace dopravy, změnou podmínek a dopravního chování zaměstnanců. Obdobným způsobem se doporučuje zpracování tzv. školních plánů mobility, jejichž cílem je vytváření podmínek pro bezpečné a šetrné způsoby dopravy žáků do škol, ale nabízí se i důležitý prvek výchovy žáků k samostatnosti a odpovědnosti za sebe i své prostředí. Firemní plány mobility; školní plány mobility
Městské stavební standardy v oblasti MZI Modrozelená infrastruktura (MZI) přináší městu největší užitek při práci s vodou, která je v synergii s vegetací, čímž se přibližuje přirozenému hydrologickému režimu. Opatření cílí na vytvoření technického manuálu, určeného k definování závazných charakterů prvků MZI spojených s realizací šedé infrastruktury a další zavádění těchto prvků a standardů do koncepčních dokumentů a následně veřejného prostoru města. Obsah manuálu by měl být dále rozšířen o standardy týkající se stavebního uspořádání a nezbytného vybavení zastávek VHD. Manuál by měl rovněž integrovat různé aspekty, které je potřeba zohlednit při navrhování veřejných prostranství, týká se zejména komunikací a ploch pro cyklistickou, pěší, ale také motorovou dopravu. Koncepce městských stavebních standardů v oblasti MZI; Index modrozelené infastruktury
Podpora elektromobility Vlastní opatření je zaměřeno na usnadnění podmínek rozvoje dobíjecí infrastruktury s cílem zvýšení podílu elektromobility a ochrany životního prostředí. Opatření by mělo obsahovat nastavení podmínek pro vyčlenění parkovacích stání pro účely dobíjení a vymezení území pro umístění dobíjecí infrastruktury, případně provedení vybraných přípravných prací, které usnadní následné umístění dobíjecí infrastruktury. Dalšími motivačními opatřeními může být transformace vozového parku municipality směrem k elektromobilitě, významným nástrojem je pak osvěta a sdílení dobré praxe. dobíjecí stanice: Terminál Jih; parkoviště u Arény; areál univerzity Pardubice; obchodní centra a parkoviště/parkovací domy P+R a P+G; motivační opatření: osvěta a sdílení dobré praxe; vyhrazená parkovací místa; elektrovozidla pro municipalitu: nákup elektromobilů pro SsmP
Zpracování projektu Smart City logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility Účelem opatření je vypracování metodiky pro aplikaci jednotlivých prvků strategie smart city logistiky, včetně řešení doručení zboží v rámci poslední míle ve vztahu k rozvoji e-commerce s využitím UCC. Dalším cílem je vytvoření softwaru pro podporu zavádění a následné využívání metodiky. Projekt v rámci tématu analyzuje aktuální příklady relevantní dobré praxe implementace plánů udržitelné městské mobility se zřetelem na aplikaci strategií city logistiky. Projekt je v současné době ve fázi zpracování, nezbytným předpokladem je vytvoření potřebné datové základny. metodický dokument; software pro podporu zavádění a využívání dokumentu

Letecká a vodní doprava

Záměrem pro osobní leteckou dopravu je obohacení nabídky o další destinace. Namístě je také rozvoj již v současnosti nabízených služeb všeobecného letectví. Podporu lze spatřit především v informačních systémech, obsluze a návaznostech na VHD/MHD v režimech on-line, integrované nabídce služeb a nabídce parkovacích a odstavných stání. Nákladní letecká doprava může mít význam s ohledem na množství zahraničních korporací ve městě a regionu. Spolupráce a koordinace s městem Hradec Králové nabízí společný přístup k podpoře a rozvoji letecké dopravy a letiště Pardubice jako mezinárodního letiště pro východní Čechy.

V roce 2021 byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty. Jedná se o zásadní krok, díky kterému dojde ke splavnění Labe od Pardubic až do Hamburku. Cílem dohody je vytvořit, pokud možno do roku 2030, podmínky a provést opatření, která by měla umožnit provozování vnitrozemské vodní dopravy v přiměřeném ekonomickém a ekologickém rámci.

Název shluku opatření Popis shluku opatření Záměr / stavby
Opatření dle rozpočtu města Dle rozpočtu města Pardubice jsou na rok 2022 naplánovány následující projekty. Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie
Rozvoj volnočasové a rekreační vodní dopravy Význam veřejné osobní vodní dopravy na Labi pro volný čas a rekreaci je zcela zřejmý a předpokládá se rozšíření služeb v oblasti marketingu – volnočasové a cestovatelské „balíčky“, včetně zapojení MHD, případně IDS a další. Individuální rekreační a sportovní vodní doprava na Labi a Chrudimce vyžaduje podporu zázemí, resp. rozvoj tohoto zázemí. Přístavy a přístaviště; možnost zapůjčení plavidel; doplňkové služby

© ParduPlán – Plán udržitelné městské mobility města Pardubice