ParduPlán má za sebou další milník, návrhovou část ParduPlánu schválilo také Zastupitelstvo města Pardubic!

Zastupitelé zahájili své jednání debatou o pardubické dopravě a finalizaci návrhové části ParduPlánu. Pro jejich případné dotazy byl přítomen zpracovatelský tým a projektový manažer, jejich vstupu však nebylo potřeba a návrhová část byla jednohlasně schválena. Níže uvádíme výňatek z důvodové zprávy, který návrhovou část obecně shrnuje:

V úvodní fázi zpracování Návrhové části byla ve spolupráci s odbornou veřejností vytvořena vize mobility společně se strategickými a specifickými cíli, které reagují na zjištěné problémy z Analytické části. Následovala tvorba přehledu opatření, prostřednictvím kterého budou v implementační fázi plněny strategické a specifické cíle. Důležitou součást návrhové části tvoří dopravní model výhledového stavu, díky kterému bylo možné posoudit vliv navržených opatření na dopravní soustavu. V rámci návrhu opatření byla provedena analýza možností zdrojů financování, společně s posouzením přínosů, efektů a stanovení priorit. Hodnocení jednotlivých opatření bylo provedeno za účasti odborné veřejnosti. Součástí návrhové části je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Stěžejním výstupem Návrhové části je Akční plán, který obsahuje souhrn opatření rozdělených dle období jejich předpokládané realizace (krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý horizont), přednostně se jedná o opatření do roku 2025. Důležitou součástí Plánu mobility je zapojení odborné a široké veřejnosti v rámci participačních aktivit. Odborná veřejnost byla zapojena prostřednictvím workshopu, který byl zaměřen na Vizi mobility a strategické a specifické cíle a také prostřednictvím spolupráce na hodnocení a prioritizaci navržených opatření. Široká veřejnost byla průběžně informována o postupu Plánu mobility skrze webové stránky projektu a další komunikační kanály města Pardubice. Rovněž proběhlo veřejné projednání Plánu mobility.

Návrhovou částí se bez Závěru zjišťovacího řízení (SEA) stihla zabývat i Rada města Pardubic, která ji schválila již 11.4.2022. Poté dne 26.5.2022 k ParduPlánu připojil své stanovisko i Krajský úřad Pardubického kraje a tak mohlo dne 23.6.2022 dojít k jednání a následnému schválení v Zastupitelstvu města Pardubic. ParduPlán tak před sebou má již jen Ministerstvo dopravy ČR!