Jaká je budoucnost dopravy v Pardubicích? Co je třeba změnit, upravit, postavit? 
Na to vše a další by měl odpovědět nový Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice neboli „ParduPlán“.

Doprava ve městě má zásadní vliv na život jeho obyvatel a je proto důležité ji spravovat tak, aby nám byla dobrým sluhou. Efektivní městský dopravní systém je totiž pro zdravý ekonomický a společenský  rozvoj života ve městě nezbytný. Prakticky všechna světová města, která jsou symbolem vysoké kvality života, pracují se strategickými dokumenty, jejichž nedílnou součástí je právě doprava a její organizování. Koncem loňského roku se proto Pardubice rozhodly, že na takovém strategickém dokumentu začnou pracovat také.

ParduPlán je projekt, který se bude zabývat všemi druhy dopravy ve městě – ať už se jedná o dopravu hromadnou nebo individuální, nákladní, nemotorovou, nebo také o dopravu v klidu (parkování) – zaměří se na všechny stávající problémy a budoucí výzvy a navrhne jejich řešení tak, aby byla doprava a její další vývoj tzv. dlouhodobě udržitelný.

Základem projektu je pečlivá analýza dopravního systému, která potrvá až do konce roku 2020. V rámci analytické fáze budou probíhat rozsáhlé průzkumy, sběr dat a tvorba modelu dopravy, který je pro moderní přístup k dopravnímu plánování nezbytný. Navazovat bude návrhová část, která potrvá do poloviny roku 2021 a která zjednodušeně určí to, jakým směrem se Pardubice v oblasti dopravy vydají. V rámci návrhové fáze pak bude vytvořena sada různých opatření (stavebních, investičních, organizačních …), které pomohou zvoleného cíle dosáhnout. Obecným cílem ParduPlánu je ale to, aby byla doprava ve městě plynulejší, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Na projektu pracují dopravní experti ze společnosti UDIMO, kteří prostřednictvím jednání, workshopů a diskuzí úzce spolupracují s odborníky Magistrátu města Pardubice, městskými organizacemi a dalšími partnery z řad odborné veřejnosti. To vše ale nestačí, je důležité, aby se do tvorby ParduPlánu zapojili také obyvatelé města, protože všichni nemáme stejné nároky na přepravu (mobilitu) anebo názor na to, který druh dopravy by měl za dané situace hrát „první housle“.

Již dnes mají všichni zájemci možnost podílet se na tvorbě ParduPlánu skrze problémovou mapu, do kterých je možné graficky zaznamenat aktuální dopravní problémy. Součástí projektu jsou i veřejná projednání, která umožní osobně vyjádřit svůj názor a pohled na současný i budoucí stav dopravy ve městě. V neposlední řadě se pak obyvatelé Pardubic mohou zapojit prostřednictvím přímé elektronické konverzace s celým projektovým týmem anebo připravovaného dotazníkového šetření.

Aby byl projekt co nejvíce transparentní, vznikl tento oficiální web, kde jsou postupně zveřejňovány všechny důležité informace, výsledky a způsoby, kterými se lze do tvorby ParduPlánu zapojit. Mediálním partnerem projektu jsou oficiální webové stránky a sociální sítě města Pardubice a Radniční zpravodaj, díky kterým budou obyvatelé informováni o celém průběhu tvorby a dalším postupu.

Měníme tvář pardubické dopravy.